วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รายชื่องานวิจัยครูแผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ปีการศึกษา 2558 รายชื่องานวิจัยและรายชื่อผู้จัดทำวิจัย

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อ
เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อ-สกุล ผู้จัดทำ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
การนำไปใช้/
หรืองานวิจัยของครู
รางวัลที่ได้รับ
1
นาย
ชาตรี
นุชนาง
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการปรับพฤติกรรม 5 ส. ในสถานที่ปฏิบัติงาน ระดับชั้น ปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
2
นาย
อำพล
หริยานนท์
กการสร้างและหาประสิทธิภาพการเรียนการสอน โยใชเอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2102 - 1008 สาขาวิชาเครื่องมือและซ่อมบำรุง หลักสูตร ปวช. พ.ศ 2556 แผนกช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
3
นาง
ชมภู
นิลศาสตร์
การฝึกทักษะการเลื่อยมือในรายวิชางานฝึกฝีมือ ของนักเรียน ปวช.1 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
4
นาย
พงษ์พัฒน์
วงษ์ศิลป์
การพัฒาทักษะการคำนวณการสมดุลของแรง 2 มิติ ของนักศึกษาปวส.1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
นาย
ณัฐพล
เตรียมจักร์
การพัฒนาทักษะการลับมีดกลึงปาดหน้า ของนักศึกษา ปวช.1 แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
รวม
5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อ
เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อ-สกุล ผู้จัดทำ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
การนำไปใช้/
หรืองานวิจัยของครู
รางวัลที่ได้รับ
1
นาย
ชาตรี
นุชนาง
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชันปวช.3 แผนกช่างกลโรงงานปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
2
นาย
อำพล
หริยานนท์
การศึกษาแนวทางการใช้หลักเศษฐกิจพอเพียงในโรงฝึกงาน ของแผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
3
นาง
ชมภู
นิลศาสตร์
การแก้ปัญหาการเขียนแบบภาพสามมิติ ด้วยกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอส์ สาขางานอิเล็กทรอส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
4
นาย
พงษ์พัฒน์
วงษ์ศิลป์
การพัฒนาทักษะการอ่านค่าเวอร์เนียคาลิเปอร์ความละเอียด 0.02 มม. ด้วยกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
รวม
4

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู รายชื่อชิ้นงานส่งการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ของแผนก ช่างกลโรงงาน

นักศึกษา ปวช. 3
รายชื่อ
เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อ-สกุล ผู้จัดทำ
สิ่งประดิษฐ์/โครงการ
การนำไปใช้/
รางวัลที่ได้รับ
1
นาย
ธนากร
ดิษนิล
รถเข็นยกระดับ
เหรียญเงิน
นาย
ธิปอรัญ
ศรีสรรค์
นาย
ณัฐนันท์
เท้งวัฒนะ
2
นาย
อรรถสิทธิ์
คำเสน
รถยกกระถางต้นไม้
เหรียญเงิน
นาย
สิทธิโชค
ประกิจ
นาย
ปิติภัทร์
ไพรศรี
3
นาย
ศรายุทธ
ดีวัน
พัดลมทำความเย็น
เหรียญทองแดง
นาย
กฤษณะ
จอมนารี
นาย
ศรัณญ์
ภู่กระฉัตร
4
นาย
กันตพงษ์
สายบัว
เครื่องตรวจสอบความปลอดภัยใต้รถ
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
นาย
ธวัชชัย
ปรีเรือง
นาย
โชคชัย
ปักโกทะสัง
5
นาย
ทัชชกร
หู้เต็ม
เครื่องทำลายเอกสาร
เหรียญทองแดง
นาย
ณัฐวัฒน์
จิระวงศ์วาน
นาย
พงศกร
หน่อทองหลาง
6
นาย
ชัตทัต
วงษ์ธัญญกรณ์
พัดลมไอเย็นจากน้ำ
เหรียญทองแดง
นาย
ตรีบุตร
กำลังพันธ์
นาย
สราวุฒิ
โชติมา


นักศึกษา ปวช. 3
รายชื่อ
เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อ-สกุล ผู้จัดทำ
สิ่งประดิษฐ์/โครงการ
การนำไปใช้/
รางวัลที่ได้รับ
7
นาย
ณัฐพล
โลห์คำ
เครื่องผลิตลูกชิ้น
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
นาย
พีรพล
กระจ่างจิตร
นาย
นัทชัย
ศรีเผ่าพันธ์
8
นาย
กฤษฎา
ภิระบัน
เครื่องอุปกรณ์ตัดขวดน้ำพลาสติก
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
นาย
ภานุพงศ์
ชนะวรรณ
นาย
นัฐพงษ์
วุฒิประเสริฐ
9
นาย
หัสดี
เอติญัติ
เครื่องฉีดน้ำหล่อเย็นเอนกประสงค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
นาย
วิมล
อินเชียงเวียง
นาย
อำพล
ออมสิน
10
นาย
พจน์
ติดแก่น
รถเข็นเครื่องมือเอนกประสงค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
นาย
ศักดิ์กรินทร์
โพนพุฒ
นาย
สิบปภาส
น่วมเปรม
11
นาย
ณัฐวัตร
แซ่ด่าน
รถกวาดขยะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
นาย
พงษเทพ
แสงสุขปรั่ง
นาย
กฤษดา
วงค์สะอาด
12
นาย
ตระการ
กงจันดา
เครื่องปั่นไม้
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
นาย
เจริญ
ขันมาก


นักศึกษา ปวส. 2
รายชื่อ
เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อ-สกุล ผู้จัดทำ
สิ่งประดิษฐ์/โครงการ
การนำไปใช้/
รางวัลที่ได้รับ
1
นาย
ชัยรัตน์
เปรมปราโมทย์
เครื่องเก็บเศษกลึง
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
นาย
มนตรี
สุขเสถียร
2
นาย
อิทธิโชติ
ไข่ม่วง
โครงสร้างเครื่องเก็บเศษกลึง
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
นาย
สุรเดช
รอดระวังภัย
3
นาย
ธนัญชัย
นัยฤทธิ์
เครื่องเลื่อยแนวตั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
นาย
ชัยวัฒน์
ฤกษชาญชัย
4
นาย
ธวัชชัย
สมประสงค์
โครงสร้างเครื่องเลื่อยแนวตั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
นาย
วรรธนะ
เปลี่ยนสมัย
5
นาย
วีรภัทร
สุวรรณศุภวงษ์
เครื่องยกถังน้ำดื่ม
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
นาย
อภิสิทธิ์
วิริยะชูศรี
6
นาย
อัษฏางค์
เจี้ยตั๊ก
เครื่องอัดกลีบดออกไม้จันทร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
นาย
ศักดิ์รพีร์
เขียวหวาน
7
นาย
ฤทธิเกียรติ
ศรีสาเอี่ยม
เครื่องถอนขนไก่
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
นาย
ธนพงษ์
ภู่รุ่งเรื่อง
8
นาย
อดิเทพ
หลีล้วน
โครงสร้างเครื่องถอนขนไก่
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
นาย
วุฒิชัย
ศรีวิเชียร


นักศึกษา ปวส. 2
รายชื่อ
เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อ-สกุล ผู้จัดทำ
สิ่งประดิษฐ์/โครงการ
การนำไปใช้/
รางวัลที่ได้รับ
9
นาย
ธนาพล
ดาวงษ์
เครื่องบดขวดแก้ว
เหรียญเงิน
นาย
ศราวุฒิ
แก้วมะ
10
นาย
วรพัฒน์
รุ่งกิจกำชัย
โครงสร้างเครื่องบดขวดแก้ว
เหรียญเงิน
11
นาย
อากร
หว่างจันทร์
รถเข็นยกตระกร้าผลไม้
เหรียญเงิน
นาย
ธนากร
เกิดโพธิ์พ่วง
12
นาย
สมคิด
สรสิทธิ์
เครื่องรถยกของเอนกประสงค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
นาย
ปิยะพงษ์
วรกิจนรากร