วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รายชื่องานวิจัยครูแผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ปีการศึกษา 2558 รายชื่องานวิจัยและรายชื่อผู้จัดทำวิจัย

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อ
เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อ-สกุล ผู้จัดทำ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
การนำไปใช้/
หรืองานวิจัยของครู
รางวัลที่ได้รับ
1
นาย
ชาตรี
นุชนาง
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการปรับพฤติกรรม 5 ส. ในสถานที่ปฏิบัติงาน ระดับชั้น ปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
2
นาย
อำพล
หริยานนท์
กการสร้างและหาประสิทธิภาพการเรียนการสอน โยใชเอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2102 - 1008 สาขาวิชาเครื่องมือและซ่อมบำรุง หลักสูตร ปวช. พ.ศ 2556 แผนกช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
3
นาง
ชมภู
นิลศาสตร์
การฝึกทักษะการเลื่อยมือในรายวิชางานฝึกฝีมือ ของนักเรียน ปวช.1 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
4
นาย
พงษ์พัฒน์
วงษ์ศิลป์
การพัฒาทักษะการคำนวณการสมดุลของแรง 2 มิติ ของนักศึกษาปวส.1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
นาย
ณัฐพล
เตรียมจักร์
การพัฒนาทักษะการลับมีดกลึงปาดหน้า ของนักศึกษา ปวช.1 แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
รวม
5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อ
เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อ-สกุล ผู้จัดทำ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
การนำไปใช้/
หรืองานวิจัยของครู
รางวัลที่ได้รับ
1
นาย
ชาตรี
นุชนาง
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชันปวช.3 แผนกช่างกลโรงงานปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
2
นาย
อำพล
หริยานนท์
การศึกษาแนวทางการใช้หลักเศษฐกิจพอเพียงในโรงฝึกงาน ของแผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
3
นาง
ชมภู
นิลศาสตร์
การแก้ปัญหาการเขียนแบบภาพสามมิติ ด้วยกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอส์ สาขางานอิเล็กทรอส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
4
นาย
พงษ์พัฒน์
วงษ์ศิลป์
การพัฒนาทักษะการอ่านค่าเวอร์เนียคาลิเปอร์ความละเอียด 0.02 มม. ด้วยกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
รวม
4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น